Kancelaria Notarialna

 

Barbara Wolska

 

ul. Czarnieckiego 4B

 

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

Tel. stacj.95 752 9240 kom. 500 036 757

 

 

 

 

 

Notariusz, dawniej Rejent  (od słowa "regent" - oznaczało osobę, ktora sprawowała władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie mógł wykonywać swoich obowiązków )  jako osoba zaufania publicznego powołany jest do dokonywania czynności, dla których prawo przewiduje formę notarialną lub którym strony chcą nadać formę notarialną.

Notariusz  działa w oparciu o ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm. a

   Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, lecz mogą być one także dokonane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. sporządzanie protokołów walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych), lub inne szczególne okoliczności (np. gdy osoba zainteresowana dokonaniem czynności notarialnej z uwagi na stan zdrowia bądź inne okoliczności, nie może osobiście stawić się w kancelarii).

         Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne, a obowiązek ten trwa także po odwołaniu notariusza; ustaje jednakże, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu - w tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości. Zważyć przy tym należy, iż obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) w zakresie określonym tymi przepisami.

    Notariusza powołuje i wyznacza siedzibę jego kancelarii Minister Sprawiedliwości,  a przy powołaniu notariusz składa ślubowanie według następującej roty:

"Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości".